تبلیغات
(=World of ME - ...Normal but suddenly
I wanna stay up all night=D

...Normal but suddenly

دوشنبه 4 تیر 1397 10:26 ب.ظ

Author: Roro✨


اهم اهم،هِــــــلو=|♥

امروز خیلی عادی و نُرمال داشت پیش میرفت ک دیدم یکی پی ام داده:|

نوشته Hello !

منم پارسی براش نوشتم هِلو:/

گفتم شما؟:/

گف عههه تو ایرانی عی؟:|

منم پوکر شدم شدید

گفتم وااا معلومه ک ایرانیم پ چی=|

گف نههههه تو باید امریکایی یا انگلیسی میبودی=|||

من دیگه فقط ب درو دیوارا زُل میزدم... :||

خلاصه هی ب من میگف گوسفند و اینا بعد گفتم تو ع کجا منو یافتی گف ع سیو عایدی @alexoloughlin :|

(عاخه یه چنل سِیو عایدی زدم برا الکس:||عایدیمم توش بود:/برا اطلاعات بیشتر:||)

بعد دوباره هی میگف گوسفند گاو بعد عاخهر گف توی گاو پسری؟
گفتم نچ:|||
گف عاو:///
بعد البته قبلش گف دلم میخواد فکتو بیارم پایین گفتم ع پشت گوشی چجوری میاری پایین بگو ببینم:|

عن شد گف نمیشه

خببب بعد ع اینکه بهش گفتم دخترم گفتم ک عوض تعصب داشتن و زر زر کردن و  اینجوری حرف زدن کمی درست صحبت کن چون من کاری نکردم:||

بعد گف ببخشید معذرتو اینا:|

والا ب خدا پش سر هم هی میگف گوسفند گاو الکس عیز ماینو ببند و فکتو میارم پایینو..=|||||

خلاصه ک دوس شدیم:|

من برم دیگه بازی شروع شدبنمینبتبتخطه:"}Comments : Nope:|
Last Edit: دوشنبه 4 تیر 1397 10:25 ب.ظ